Govoriti o djelovanju i rezultatima rada udruge Kromreže HMST u razdoblju 12 mjeseci po osnivanju, zahtijeva temeljito preispitati se – da li se ostvaruje misija i ciljevi Udruge koje smo upisali u Statut, kojima smo htjele za dugo uokviriti naš rad. KroMreža HMST osnovana je sa željom da okupi hematološke medicinske sestre i tehničare iz cijele Hrvatske, pa i šire, kako bismo razmjenjivali znanja, iskustva i izazove iz područja skrbi za hematološkog bolesnika, sa željom da se povežemo osobno i poslovno, da organiziramo, iskazujemo i zastupamo neke svoje interese, da se međusobno podržavamo u razvoju te da se zajedno družimo i veselimo.

Vjerujem da se u našim zalaganjima i ostvarenjima, a koje ću dolje pobrojiti, oslikavaju sve namjere koje su nas okupljale i u inicijativnoj grupi i na osnivačkoj Skupštini. Povijesni trenutak za nas hematološke sestre i tehničare dogodio se 14. travnja 2021. – osnovana je udruga KroMreža hematoloških medicinskih sestara i tehničara.

Tom je događaju prethodio višemjesečni trud posvećen kolektivnom traganju za našim budućim identitetom: Kakva udruga, naime, želimo biti? Na koncu sve odgovore na to pitanje dale smo u temeljnom dokumentu udruge Kromreža – našem Statutu. Danas, s odmakom, možemo sa zadovoljstvom kazati – da, napori i pravilne odluke u toj fazi isplaćuju nam se stalno.

U nastavku predstavljam

 SAŽETAK IZVJEŠĆA O JEDNOGODIŠNJEM  RADU UDRUGE 2021./22.

Ubrzo nakon Osnivačke skupštine izvršene su sve formalne zakonske aktivnosti koje predstoje početku djelovanja: otvaranje žiro-računa, upis u registar državnih tijela, dobava štambilja) – i udruga je upisana u registar 9. 06. 2021.

Usporedo s osnivanjem, osmišljen je naš zaštitni znak – logotip koji uključuje naše ključne simbole – kapljicu krvi, sestrinsku kapicu i mrežu. Upravo je mreža i najvažnija značajka našeg znaka – simbol priključenja svih medicinskih sestara i tehničara Hrvatske, koji na direktan ili indirektan način skrbe o hematološkim bolesnicima.

Prema broju članica i članova u Registru članstva Udruge , nedvojbeno smo u tome uspjeli; već prilikom osnivanja bilo nas je preko 100, dok danas brojimo blizu 250 članica i članova.

Ne smijemo zaboraviti – veliki je posao obavljen u fazi tako masovnog učlanjenja ustanovljenjem Registra članica i članova,  sa svim relevantnim podacima. Registar je dostupan uvidu svim članicama i članovima na web stranici, ulaskom s lozinkom.

Uspostavili smo knjigovodstvo s urednim i transparentnim vođenjem. Napominjem da ove godine trošak za udrugu po tom osnovu ne postoji, jer riječ je o donaciji privatne tvrtke.

Za komunikaciju sa članovima,  ali i šire sa zainteresiranom javnošću, osmišljena je i dizajnirana nova digitalna platforma – web stranica, kolovoz 2021.  Usporedno s njom profunkcionirala je i facebook stranica.

Dok su se u početku sadržajem popunjavale prvenstveno one važne rubrike, današnja dinamika punjenja web stranice na tjednoj je osnovi, i sve to doprinosi međusobnom povezivanju članstva i prijenosu informacija.

Na web stranici danas možete pročitati sve važno o KroMreži: stručne sadržaje, slike sa zajedničkih okupljanja, pojedinih bolnica ili sa obilježavanja pojedinih važnih dana za hematološku struku. Među novostima možete naći informativne, edukativne ali i inspirativne sadržaje i veseli me da svakim danom imamo sve više objava novih članica i članova.

Na web stranici objavljeno je dosad više od 20 autorskih članka u svrhu informiranja, poduke ili inspiracije

Dok je u početku bila praksa da uređivanje web stranice realizira predsjednica Udruge, a facebooka tajnica Udruge, to je ožujku 2022. usvojeno pravilo o rotaciji urednice svakog mjeseca, što je svakako napredak prema timskom duhu i zajedničkom djelovanju više osoba u čim više aspekata rada Udruge. Na sastanku Upravnog odbora 24. 03. 2022. za uređivanje web stranice do kraja godine zadužene su: Vesna Družinić – ožujak, Josipa Belev – travanj, Suzana Ivoš – svibanj, Nina Jajaš – lipanj, Marija Petrović – rujan, Kristina Kondres – listopad, Danijela Jukić – studeni, Julijana Bralo – prosinac. Uređivanje facebook stranice ostalo je i dalje u nadležnosti tajnice Udruge. Osnovali smo dvije radne skupine: Tromboze i hemostaze i Venski pristupi.

U prvoj godini rada udruge dogovorena je praksa kružnog prikaza djelovanja jedne po jedne bolnice u kojoj se liječe i zbrinjavaju hematološki bolesnici – na portalu HMST. Dinamika nije striktno određena, već je prepušteno članicama da izdvoje mjesec ili godinu kada im najviše odgovara upoznati nas sa novostima, specifičnostima i uspjesima hematološke struke u svojoj bolnici.  Prvi prikaz u vidu videa donio je snimke Zavoda za hematologiju iz KBC Rijeka.

Priredili smo kalendar važnih datuma za našu hematološku struku i bolesnike i po njemu ravnali mnoge naše aktivnosti. Obilježili smo više takvih datuma na više načina u proteklih 12 mjeseci – objavom članaka na našem portalu s ciljem informiranja i osvješćivanja, nošenjem prigodne odjeće i simbola vezanih uz taj dan (npr. crvene majice). Među njima veoma je dobro bila prihvaćena akcija „tjedan kretanja“ u kojoj je sudjelovalo na desetke naših članica/ članova.

Uspostavili smo suradnju s više nama srodnih udruga – sa sestrinskom udrugom „Hrvatsko društvo onkoloških medicinskih sestara i tehničara“ , kao i suradnju s udrugama bolesnika sa kojima dijelimo zajedničke interese. U Hrvatskoj to su Zaklada Ana Rukavina, Mijelom CRO, HULL, UOLL, Društvo hemofiličara, Sve za nju. U inozemstvu kroz rad (webinar) povezale smo se s Myeloma – UK (Velika Britanija).

Predstavili smo se svojim ciljevima i programom našim potencijalnim partnerima: Zdravstvenom Veleučilištu i Hrvatskoj komori medicinskih sestara (jesen, 2021.)  

Obavljene su sve pripreme za prvo zajedničko obilježavanje Međunarodnog dana sestrinstva koje će se održati 12. svibnja 2022., uz sudjelovanje svih sestrinskih udruga i Hrvatske komore medicinskih sestara.

Kao što to svi znamo, Prvi kongres KroMreže održan je u Zadru 1. – 3. listopada 2021. Detalje možete pročitati u Osvrtu – izvještaju Ljiljane Pomper na 1. Kongres KroMreže, evaluaciji Nine Jajaš i u drugim materijalima izloženim na portalu; među njima je i Knjiga sažetaka.

Donesena je odluka i započele su pripreme za 2. Kongres KroMreže HMST u Puli, 21.- 23. listopad 2022. Definiran je karakter i sadržajne značajke kongresa (detaljna obrada jedne teme), dogovorena je posebna suradnja s domicilnom bolnicom u Puli – moguća je studijska posjeta bolnici.

Iza nas je dobra praksa edukacije – imale smo tri vrlo uspješna i dobro posjećena edukativna skupa održana u formi webinara. Navodim teme redoslijedom kako su webinari održavani: 1) Prevencija infekcija i održavanje venskih pristupa u hematoloških bolesnika, 2)  Kardiovaskularno zdravlje oboljelih od hemofilije, 3) Kontinuirana skrb i podrška bolesnicima  s multiplim mijelomom.

Zadnja dva webinara su snimljena i bit će dostupna članicama i članovima u edukativne svrhe na službenim stranicama udruge (travanj, 2022.)

Donesena je odluka i obavljene su pripremne radnje za novi oblik edukacije – studijski boravak sestara koje to žele (mogu) u Zavodu za hematologiju KBC Zagreb.

Donesena je odluka i učinjene su pripremne radnje za studijski boravak jedne do dvije naše kolegice u inozemstvu (sestra koja se pobliže bavi transplantacijom). Obećana su nam financijska sredstva od Zaklade Ana Rukavina, uspostavljena je početna komunikacija na realizaciji projekta.

Pokrenut je istraživački projekt o stanju hematološkog sestrinstva u Hrvatskoj.

Posebna pozornost obraća se motiviranju mladih sestara da prate edukaciju, da aktivno sudjeluju u edukaciji, pišu članke, sudjeluju na kongresima. 

Prikupljena su potrebna sredstva za rad Udruge u 2021., što je svakako uspjeh i za pohvalu svih koje su se na tome angažirale. Većinski prihodi odnose se na održavanje kongresa, ali ima i donacija koje su date za opće djelovanje udruge. Donatori su pravne osobe i jedna fizička.

Tijekom prve godine održane su 4 sjednice Upravnog odbora.

Za prvu godinu Upravni odbor donio je odluku o neplaćanju članarine, a ista odluka donesena je na sjednici Upravnog odbora prije Godišnje skupštine i za drugu godinu.

Pripremljeni su važni dokumenti za naredno razdoblje – dogovorili smo aktivnosti za planski horizont za narednih 12 mjeseci.

Naša Udruga se u travnju 2022. priključila zajedničkoj donaciji potaknutoj od HKMS u svrhu opremanja jedne bolnice u Ukrajini.

Članice i članovi KroMreže – idemo dalje!

Ljiljana Pomper

Predsjednica Udruge KroMreža