S ponosom i zadovoljstvom možemo objaviti 40-u ovogodišnju transplantaciju perifernih matičnih stanica na Zavodu za hematologiju KB Dubrava u sterilnim jedinicama.

Ovdje svake godine transplantiramo oko 30-tak bolesnika, od kojih je više od 3/4 iz drugih centara.

Konkretno gospođa koja se transplantira Ž.G. 1960.g je iz OB Zadar.

Bolesnici dolaze kod nas na odjel hematologije na primjenu mijeloablativne kemoterapije te nakon tjedan dana na apliciranje pegfilgrastima za porast matičnih stanica u koštanoj srži. Kroz nekoliko sljedećih dana prati se porast leukocita u krvnoj slici te slijedi postupak leukafereze- prikupljanje matičnih stanica koji se odvija u prostoru transfuzije. Pohrana matičnih stanica u spremnike sa tekućim dušikom odvija se u prostorima Zavoda za hematologiju gdje se čuva  do poziva bolesnika na transplantaciju.

Uglavnom su to bolesnici sa dijagnozom MM(oko 90%), NHL i Amiloidoze.

      Transplantacija u većini slučaja protekne bez komplikacija. Prije samog postupka bolesnik dobiva premedikaciju. Stanice koje su nakon leukafereze pohranjene u spremniku sa tekućim dušikom na temperaturi -156*C se vade iz spremnika i otapaju u sterilnoj kupelji na temperaturu tijela od 37*C te se otopljene apliciraju bolesniku. Tijekom transplantacije kontinuirano pratimo saturaciju periferije i puls, a bolesnik je stalno pod nadzorom liječnika i medicinske sestre.

Kao što sam već napomenula cijeli postupak prikupljanja, pohrane i transplantacije PMS vodi multidisciplinarni tim hematologa, transfuziologa i medicinskih sestara sa Zavoda za hematologiju koje su educirane za cjelokupni postupak.

    Od komplikacija nakon transplantacije najviše izdvajamo GI komplikacije u smislu diareje, mučnine i gubitka apetita. Leukopenija kao nus-pojava kemoterapije prisutna je kod svih bolesnika, a rast broja neutrofila potiče se primjenom GCSFa 3.dan nakon transplantacije.

Bolesnici provode u sterilnim jedinicama 20-tak dana u izolaciji i često taj aspekt samoće i izoliranosti navode kao najveću poteškoću.

   Naš centar ima 24 odjelna kreveta, 4 izolacijske sobe u sterilnim jedinicama i 7 kreveta u DB, svake godine obavimo 30-tak transplantacija te oko 50-tak leukafereza.

Ove godine već u 9.mjesecu imamo 40. transplantaciju što je pokazatelj rasta leukafereza i transplantacija.

Rezultati koje pratimo od 2007.godine kada smo počeli sa transplantacijama poklapaju se sa europskim rezultatima i postotak preživljenja je 98%, tj smrtnost manje od 2%.

Božica Stiković, bacc.med.tech

Zavod za hematologiju KB Dubrava