FUNKCIJE:

Funkcije u KroMreži su: predsjednica, dvije dopredsjednice i tajnica.

Predsjednicu KroMreže bira Skupština na vrijeme od dvije godine. Ista osoba može biti birana na dva uzastopna mandata nakon čega mora uslijediti pauza od jednog dvogodišnjeg mandata, te se nakon toga ista osoba može birati na dva uzastopna mandata.

Dopredsjednice i tajnicu bira Skupština na mandat od četiri godine. Mandat tajnice KroMreže ima mogućnost ponavljanja.

U sadašnjem mandatu funkcije obnašaju:

TIJELA UPRAVLJANJA:

Tijela upravljanja KroMreže su: Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Više o vodstvu pročitajte u STATUTU