Stručne radne skupine kao način zajedničkog rada koji povećava znanje svih

Sa ciljem cjelovitijeg stručnog razvoja i bolje strukovne povezanosti nas članica/članova te unaprjeđenja skrbi za hematološke bolesnike, želja nam je njegovati rad raznih stručnih radnih skupina. Zapravo, uspješan rad naše udruge, ostvarenje njezinih ciljeva i djelatnosti ovisit će o aktivnosti mnogih, a upravo su radne skupine okvir koji nam i to omogućuje. Dakle, djelovanjem skupina smijemo predvidjeti iznimne koristi za:

 • cjeloviti stručni razvoj članica stručne skupine i
 • široku edukaciju svih članica KroMreže.

Zadaća je radne skupine povećanje kolektivnog znanja načinom dubljeg ulaska i izučavanja određenog stručnog područja/pitanja i prijenos takvog znanja na svo zainteresirano članstvo Kromreže.

Sve se može sažeti u geslo:

Mala grupa podučava mnoge – cjelokupno članstvo Udruge!

Radne skupine formiraju se za važne stručne teme hematološke struke iz djelokruga rada hematoloških sestara i tehničara.

Na prvom sastanku Upravnog odbora u lipnju 2021., predstavljena su nam dva prijedloga za osnivanje radnih skupina za područja:

 • “Tromboze i hemostaze”, na inicijativu članice UO Josipe Belev i
 • “Venski pristupi”, na inicijativu članice UO  Suzane Špiček.

Upravni odbor je prihvatio ove inicijative sa zadovoljstvom, pohvalio ih kao one prve, pokrenute uz sam početak rada Udruge. Očekuje se da će se zainteresirane članice/članovi tih skupina čim prije međusobno povezati, potaknuti i druge da im se pridruže, sazvati utemeljiteljski sastanak (fizički ili virtualni, sukladno epidemiološkim mjerama), te započeti s radom. Poruka članicama/članovima skupina: komunikaciju možete započeti već sada u svim smjerovima, koristeći se našom web stranicom i kontaktima izabranih voditeljica skupina:

Također, rado ćemo prihvatiti i nove inicijative, u skladu s odredbama Statuta.

Upravni odbor će istekom prvog razdoblja međusobnog upoznavanja i uhodavanja ustanoviti kraću listu stručnih područja koja bi prioritetno mogla biti pokrivena radom u stručnim skupinama.

Pozivamo vas:

Sudjelujte u radu skupina, prijavite se; skupine mogu pomoći da proširimo znanja, učinimo ih lako dostupnima svima, na korist članica skupine ali i svih nas, cijele Udruge i šire.

Uloga i rad radnih skupina prema Statutu

Osnivanje i djelovanje stručnih radnih skupina u osnovnim je crtama regulirano Statutom Udruge, na što ovom prilikom podsjećamo:

 • Radne skupine će se osnivati ovisno o interesu članica. Odluku o osnivanju radne skupine donosi Upravni odbor temeljem vlastite prosudbe i/ili inicijative pet i više zainteresiranih članica Mreže. 
 • Radna skupina može imati neograničen broj članica, a najmanje pet. Jedna članica može sudjelovati u radu više stručnih skupina.
 • Na čelu radne skupine je voditeljica koja usmjerava rad prema rezultatima i koordinira zajednički rad. Voditeljicu bira natpolovična većina stručne radne skupine na svom prvom sastanku, a potvrđuje ju Upravni odbor.

Više o Stručnim radnim skupinama na poveznici:

https://kromreza-hmst.hr/o-nama-2/statut/

Osnove metodologije rada stručnih skupina

Može se očekivati da će rad stručnih skupina biti podrobnije reguliran metodologijom koju će usvojiti Upravni odbor nakon prvih iskustava iz djelovanja radnih skupina.

 • Radne skupine detaljno obrađuju neku temu od interesa za članstvo, koristeći se stranim izvorima, ali i dobrom domaćom (vlastitom) praksom. Cilj je – povećati svoje ukupno znanje.
 • U rad će se nastojati uključiti i farmaceutske firme, zbog njihova poznavanja najnovih priznatih svjetskih i europskih smjernica.
 • Medicinske sestre/tehničari sa višim i visokim obrazovanjem su posebno angažirane u izučavanju najnovijih spoznaja, dok je od iskusnih sestara sa srednjom stručnom spremom neprocjenjivo njihovo višegodišnje iskustvo. Poseban interes svih nas usmjeren je na poticanja na aktivan rad mladih sestara.
 • Rezultati rada SRS će se proslijeđivati članstvu u obliku pisanih materijala (članaka, PP prezentacija i tematskih predavanja) Također će se predlagati članstvu relevantna literatura i portal, kao izvori suvremenog znanja. Krajnji cilj: sačiniti sestrinske smjernice! Uputiti kako bolje, sigurnije i učinkovitije izvršavati zadatke u našem svakodnevnom radu.
 • Skupina će raditi timski, članovi će međusobno komunicirati mailom, online putem digitalnih platforma (Zoom, Teams…) i, kad je moguće, na fizičkim sastancima.
 • Skupina donosi svoje planove (kvartalne i godišnji). Skupina izvještava Vodstvo KroMreže (za početak, a nakon uhodavanja, članicu koordinatora koju izabere Upravni odbor) svaka 4 mjeseca o napretku rada. Skupina također komunicira sa članstvom putem našeg portala i facebooka

GRUPA LJUDI  UKLJUČUJE U UČENJE CIJELU UDRUGU

= STRUČNA RADNA SKUPINA !

Ljiljana Pomper

glavna sestra Zavoda za hematologiju

KB Merkur Zagreb